Home Home
Abercrombie Nieuws Abercombie nieuws
Abercrombie geschiedenis Abercrombie geschiedenis
Nuttige informatie Belastingen bij invoer
Nuttige informatie Abercrombie maten
Verkooppunten Verkooppunten
   
Collectie Onze collectie
   
Links Links
Contact Contact
Inloggen Inloggen


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


Disclaimer
De website Abercrombie-and-fitch.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet door DISRO VOF, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is.
Aan de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tariefinformatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Let op: DISRO VOF zorgt onder de handelsnaam abercrombie-and-fitch.nl alleen voor de inkoop bij Abercrombie, invoer en levering van de artikelen. Wij zijn ook dus op geen enkele manier gelieerd aan Abercrombie.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl optreedt als verkoper van zaken.
Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Andere Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klanten van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl (nader te noemen de klant of klanten) zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.2 De in catalogi of andere documentatie van de DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en invoerrechten maar exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ingezetene.
3.2 De op de website getoonde prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van fouten en/of tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl zal echter redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
4.2 Zodra DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
4.3 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Op de persoonlijke pagina kan de klant de status van de bestelling volgen.

Artikel 5. Aflevering, bezorging
5.1 Op verzoek van de klant kan DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl.

Artikel 6. Risico en eigendom
6.1 Het risico van de zaken gaat van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl over op de klant op het moment van levering.
6.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl over op het moment van bezorging.
6.3 Indien de klant niet tijdig aan DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl meedeelt dat de zaken niet in ontvangst kunnen worden genomen gaat het risico over van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl naar de klant. Op het moment dat de klant de goederen niet in ontvangst kan/wil nemen zal DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl de zaken gedurende een redelijke termijn opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4 Het eigendom van de zaken gaat van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl over op de klant nadat de klant de aankoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl is verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 7. Betaling
7.1 Factuur: de klant ontvangt van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl een factuur per email. Na voldoening op de bankrekening van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl ontvangt de klant het product zo spoedig als mogelijk. De verzendkosten zijn vast ad. € 7,99 voor bestellingen tot en met een waarde van € 150,-, voor bestellingen met een waarde groter dan € 150 komen de verzendkosten voor rekening van DISRO VOF.

Artikel 8. Garantie
8.1 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
8.2 Een beroep op garantie wordt slechts door DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl aan de klant verstrekte factuur.
8.4 Ieder recht op garantie vervalt indien;
- Zonder toestemming van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.5 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl.
9.2 De aansprakelijkheid van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl.
9.3 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 5 (werk)dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl binnen 20 dagen uitgevoerd minus de verzendkosten die moeten worden betaald voor retournering van het product naar Amerika.
 10.2 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
10.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.
Als dan heeft DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl verder toekomende rechten.
10.4 Alle vorderingen, die DISRO VOF houder van de website Abercrombie-and-fitch.nl in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. Geschillen
11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl. Indien DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl contact opnemen.
DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
12.2 DISRO VOF houder van Abercrombie-and-fitch.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

http://www.Abercrombie-and-Fitch.nl - Algemene voorwaarden
Alle afbeeldingen, logo's en andere merknaam uitingen zijn eigendom van Abercrombie & Fitch.
2009 - 2019